Rekrytera Financial Controller

Rekrytering av Financial Controller

Står ni inför en rekrytering av Financial Controller? Då hjälper vi på A-talent Finance gärna till. Med över 20 års erfarenhet av finansbranschen vet vi precis vilket upplägg som maximerar chanserna för en lyckad rekrytering. Genom åren har vi arbetat upp ett unikt nätverk med duktiga kandidater som är redo för nya utmaningar om rollen är den rätta.

Vi skräddarsyr ett upplägg tillsammans med er när ni ska rekrytera Financial Controller. Ingen rekryteringsprocess är den andra lik, men visst finns det många lärdomar att dra från tidigare rekryteringar.

Med hjälp av kompetensbaserade metoder och ärlig kommunikation hittar vi fram till en slutkandidat som uppfyller alla era förväntningar.

Hur kan vi hjälpa till?

Fyll gärna i dina uppgifter, så återkommer vi inom kort.

Rekrytera Financial Controller med oss

Vi hjälper er att rekrytera Financial Controller från start till mål. Våra rekryterare arbetar med kvalitetssäkrade processer och är certifierade i olika testverktyg. Det kvittar om ni vill fylla en temporär lucka eller söker en långsiktig lösning – vi rycker in där ni behöver oss som mest.

Har du några frågor om vår rekrytering av Financial Controller eller vill du diskutera ett samarbete? Då ska du inte tveka att kontakta oss via uppgifterna nedan, så berättar vi mer om våra tjänster.

Hur arbetar vi på A-Talent Finance?

Våra specialister är experter på att ta fram skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för rekrytering och interimtjänster inom finans. Vi använder oss av kompetensbaserade metoder inom Executive Search och varje rekrytering är unik. För att hitta rätt kandidat söker vi upp, etablerar kontakt och till sist lockar till oss kandidater som skulle passa perfekt för rollen som Financial Controller på ert företag.

Vårt team av rekryteringsspecialister undersöker var potentiella kandidater arbetar för närvarande och bearbetar dessa individer för aktuella och framtida rekryteringsbehov. Så fort vi får in ett uppdrag med en specifik kravprofil intensifieras vårt sökande för att hitta de mest passande kandidaterna på marknaden som motsvarar era specifika behov.

Att rekrytera en Financial Controller innebär högt ställda krav, men vår långa erfarenhet av branschen har gjort oss trygga med vetskapen om att vi kommer hitta rätt kandidater. Antingen i vårt nätverk eller på marknaden i stort.

Utöver vår rekrytering så tillhandahåller vi även konsulttjänster för uppdrag av varierande längd.

Vilka egenskaper är viktiga för rollen?

En Financial Controller behöver både kunna hantera de utmaningar som rollen kräver och navigera rätt i en snabbrörlig bransch. Här följer några av de mest centrala egenskaperna:

Slutledningsförmåga
En viktig egenskap är att besitta förmågan att noggrant analysera och tolka finansiella rapporter, budgetar och prognoser. Denna färdighet är avgörande för att kunna förstå, utvärdera och dra slutsatser om företagets ekonomiska status. Genom att göra detaljerade analyser kan personen ge värdefulla rekommendationer och insikter som hjälper företaget att fatta välgrundade beslut.

Noggrannhet
I denna roll är det av yttersta vikt att ha ett starkt detaljfokus. Det innebär att i detalj granska finansiell rapportering och att vara uppmärksam på eventuella felaktigheter. En sådan noggrannhet bidrar till företagets övergripande tillförlitlighet.

 

Kommunikationsförmåga
Det är viktigt att kunna förmedla komplex finansiell information på ett lättförståeligt sätt till olika intressenter, inklusive företagsledningen, styrelsen och kollegor utan finansiell bakgrund. Denna förmåga säkerställer att alla nivåer inom organisationen förstår de finansiella aspekterna och dess inverkan på företaget.

 

Långsiktigt fokus
Utöver att hantera dagliga finansiella operationer, måste en Financial Controller kunna bidra till företagets långsiktiga strategiska planering och beslutsprocesser. Det innebär att förstå hur finansiella beslut påverkar företagets framtidsutsikter och att kunna identifiera möjligheter för tillväxt och effektivitet.

 

Teknisk kompetens
En stor fördel är om personen har omfattande kunskap i finansiella system och programvaror. Denna tekniska kompetens är avgörande för att effektivt hantera, analysera och rapportera finansiell data samt för att säkerställa att rapporteringen följer gällande lagar och redovisningsprinciper.

 

Problemlösningsförmåga
Denna roll kräver ofta snabbtänkthet och problemlösningsförmåga, särskilt i situationer med mer ”oväntade” ekonomiska frågeställningar. Förmågan att snabbt identifiera och lösa problem är därmed central i rollen.

 

Flexibilitet
I en ständigt föränderlig finansiell miljö är det viktigt för personen att vara anpassningsbar om förändringar sker, antingen på företaget eller omvärlden i stort. Detta kan innebära att navigera i förändringar i finansiell lagstiftning, marknadstrender eller interna företagsstrukturer.

 

Stresshantering
Rollen kan periodvis vara krävande, särskilt under perioder av intensiv finansiell rapportering eller när budgetar ska tas fram eller analyseras. Förmågan att hantera stress och upprätthålla effektivitet under tryck är viktig för att säkerställa att alla uppgifter utförs korrekt och i tid.

Vilka arbetsuppgifter har en Financial Controller?

En Financial Controller har en viktig roll i ett företag och arbetsuppgifterna kan både variera och vara komplexa. Här följer några av de mest förekommande arbetsuppgifterna:


Finansiell rapportering

En Financial Controller ansvarar vanligtvis för att sammanställa och granska företagets finansiella rapporter. Det kan inkludera att skapa balans- och resultaträkningar och kassaflödesrapporter. Rapporterna ger en översikt över företagets ekonomiska status och ligger sedan till grunden för olika beslut företaget tar.


Kostnadskontroll

Financial Controllern övervakar företagets kostnader och utgifter noggrant. Genom att analysera kostnadsstrukturen kan de identifiera områden där det är möjligt att minska kostnaderna och därigenom förbättra lönsamheten.


Internkontroll och revision

För att säkerställa pålitligheten i finansiell rapportering är det viktigt att upprätthålla interna kontrollsystem.  Systemen säkerställer att företaget följer praxis och överensstämmer med gällande lagar och regler. Vid behov kan även externa revisorer kopplas in, vilket då kan behöva koordineras.


Kassaflödeskontroll

Att övervaka och hantera företagets kassaflöde är nödvändigt för att säkerställa att det alltid finns tillräckligt med likviditet för att täcka företagets löpande kostnader.


Processförbättringar

i rollen ingår det ofta att identifiera och genomföra kontinuerliga förbättringar i företagets finansiella processer och system. Detta kan exempelvis inkludera automatisering av rutinmässiga uppgifter för att öka effektiviteten och minska manuella fel.

Sammanfattningsvis har en Financial Controller en viktig roll när det kommer till att hantera företagets ekonomi och säkerställa att den följer gällande regler och praxis. Personen tar också fram olika underlag för att kunna dra strategiska slutsatser.

Vilken lösning passar er bäst?

Vi på A-Talent Finance har lång erfarenhet av branschen. Våra specialister har sett hur olika inriktningar av Controller-rollen vuxit fram under åren. Självklart kan vi sköta rekryteringen för olika inriktningar på er ekonomiavdelning. Du kan läsa mer på vår samlingssida för att rekrytera Controller alternativt de mer nischade sidorna för:

Business Controller fokuserar på analys och styrning inom företaget, hjälper till med budgetuppföljning och verksamhetsoptimering. De ger insikter som underlättar beslutsfattande och bidrar till lönsam tillväxt.

Interim Controller är en tillfällig specialist som hjälper företag genom övergångsperioder, täcker upp för vakanser eller driver specifika ekonomiprojekt. De anpassar sig snabbt och bidrar med expertkunskaper för att möta akuta behov. Måste ni fylla en lucka i samband med sjukskrivning eller föräldraledighet är denna lösning en bra idé.