Vad är EVP?

EVP  kan beskrivas som det unika värdeerbjudandet en arbetsgivare tar fram för att behålla sina nuvarande anställda och attrahera nya medarbetare. EVP kombinerar alla arbetsgivarens fördelar (allt från lön till företagskultur) för att differentiera företaget på arbetsmarknaden. När ”erbjudandet” kommuniceras effektivt kan en stark EVP hjälpa till att locka kvalificerade kandidater och hålla nere personalomsättningen över tid.

Vad betyder Employer Value Proposition?

EVP betyder ”Employer Value Proposition” och lyfter fram ett brett spektrum av olika aspekter som syftar till att belysa hur en arbetsgivare differentierar sig på arbetsmarknaden, och vilket värde de erbjuder sina anställda. Något som är viktigt att ha med sig är att värdeerbjudandet kan skilja sig ganska kraftigt beroende på vilken bransch företaget verkar inom, och vilka önskemål de anställda har på sitt företag. Det gäller därmed att ständigt hålla sig uppdaterad och se erbjudandet som något som uppdateras löpande och inte är statiskt. Här följer en översikt över vad en EVP kan innefatta.

Ersättning

Lön
Den ersättning som de anställda får för sitt arbete.

Bonusar
Extra ersättning baserad på prestation, företagets resultat eller andra kriterier.

Aktieoptioner
Möjlighet för anställda att köpa företagets aktier till ett förbestämt pris.

Olika förmåner

Försäkringar

Omfattas du som medarbetare av olika försäkringar via företaget.

Pension
Hur är företagets pensionssystem är upplagt och är det fördelaktigt för dig.

Semesterdagar och ledighet
Betalda semesterdagar, karens- & sjukdagar och andra ledighetsförmåner.

Flexibla arbetstider
Möjlighet att anpassa arbetstider efter individens behov.

Utvecklingsmöjligheter
Kurser, certifieringar och andra möjligheter för personlig och professionell utveckling.

Karriärutveckling

Befordringsmöjligheter
Klara vägar för avancemang inom organisationen.

Mentorskap
Program där erfarna anställda vägleder mindre erfarna kollegor.

Utbildning
Interna eller externa kurser och program som hjälper anställda att utvecklas inom sitt yrke.

Företagskultur

Värderingar
Företagets kärnvärderingar och hur de manifesteras i daglig verksamhet.

Diversitet och inkludering
Hur företaget värderar och främjar mångfald och inkludering.

Gruppdynamik
Hur medarbetare samarbetar, stöder och interagerar med varandra.

Uppskattning
Hur organisationen uppmärksammar och belönar medarbetarnas arbetsinsats.

Arbetsmiljö

Kontorslokaler
Hur ser den fysiska arbetsplatsen ut och vilka bekvämligheter har kontoret?

Utrustning
Tillgång till modern teknik och verktyg som underlättar arbetet.

Distansarbete
Möjlighet till distansarbete eller hybridarbete.

Flexibilitet
På vilket sätt möjliggör arbetsgivaren en balans mellan arbete och privatliv?

Arbetsuppgifter

Uppdragens art
Typ av arbetsuppgifter och projekt som de anställda arbetar med.

Autonomi
Graden av självständighet och beslutsfattande som anställda har inom sina roller.

Påverkan
Hur anställdas arbete påverkar företaget, kunderna eller samhället i stort.

Genom att förstå och optimera dessa aspekter av EVP kan företag attrahera, behålla och engagera potentiella kandidater mer effektivt.

Viktigt att tänka på vid skapande av EVP

När ni skapar ett EVP är det viktigt att det inte bara blir en ytlig marknadsföringskampanj. Istället bör det vara en genuin representation av vad ni som företag erbjuder. Här är några viktiga aspekter att tänka på när erbjudandet tas fram

Förstå dina anställda
Genomför undersökningar och intervjuer och ta hjälp av fokusgrupper för att förstå vad nuvarande och potentiella framtida kandidater värderar högst. Det är viktigt att EVP:n baseras på verkliga insikter.

Autenticitet
EVP bör genuint återspegla företagets kultur, värderingar och erbjudanden. Tänk på att inte överskrida gränserna för vad ni faktiskt kan leverera.

Differentiering
Tänk på att skilja er från konkurrenterna. Vad gör just ert företag unikt som arbetsgivare?

Var koncisa
Ert EVP bör vara lätt att förstå och kommunicera. Komplexa budskap kan förvirra mottagarna.

Anpassningsbarhet
Ha en konsekvent kärna men det kan vara värdefullt att anpassa erbjudandet för olika roller, geografiska platser eller kulturella kontexter.

Involvera flera!
För att säkerställa att värdeerbjudandet är integrerat i hela organisationen är det viktigt att ha stöd och engagemang från både ledningen och andra roller.

Kontinuitet
Medan företag utvecklas och förändras bör ert EVP vara något som håller över tid. Förändringar bör kommuniceras tydligt och ärligt.

Synka med varumärkesstrategin
EVP:n bör vara i linje med er övergripande varumärkesstrategi för att säkerställa en konsekvent upplevelse för både kunder och anställda.

Kommunicera tydligt
När värdeerbjudandet är utvecklat bör det kommuniceras internt till nuvarande anställda samt externt till potentiella anställda via alla lämpliga kanaler, inklusive företagets hemsida, jobbannonser, sociala medier och rekryteringsmässor.

Utvärdera kontinuerligt
Som med alla strategier bör ni regelbundet utvärdera effekten av er strategi. Samla in feedback och se över utfall i rekryteringsprocesserna ni haft den senaste tiden.

Att ha ett starkt och geniunt EVP kan göra en stor skillnad i att attrahera och behålla talang, så det är värt att investera tid och resurser i att skapa ett som verkligen representerar ert företag.

Vad värdesätter arbetstagare idag?

Arbetsmiljö och kultur
En positiv och stödjande arbetsmiljö är viktig. Många unga arbetssökande söker en arbetsplats med en inkluderande och samarbetsvänlig kultur, som också uppmuntrar till innovation och personlig utveckling.

Work-life balance
Flexibilitet i arbetstider och möjligheten att arbeta på distans är attraktivt för många människor. Arbetstagare värderar arbetsgivare som erbjuder en god balans mellan arbete och privatliv.

Ett tydligt nästa steg
Möjligheter för professionell utveckling, som utbildningsprogram, mentorskap och karriärutvecklingsplaner är viktiga. De som söker jobb idag vill ha chanser att lära sig och växa i sin yrkesroll – men det är även viktigt att alltid snegla mot nästa steg för att hålla motivationen uppe. 

Socialt ansvar
Företag som visar en stark förpliktelse till hållbarhet och sociala frågor attraherar framförallt unga arbetssökande som värdesätter dessa aspekter.

Företag har ofta betydande resurser och inflytande. Genom att ta socialt ansvar kan de bidra till att lösa samhällsproblem, förbättra levnadsvillkoren för människor och skydda miljön. Detta kan innebära allt från miljövänliga initiativ till att stödja utbildning och hälsa i lokalsamhällen.

Företag som engagerar sig i sociala och miljömässiga frågor attraherar ofta talanger, särskilt bland yngre generationer som värderar meningsfullhet och etik i sitt arbete. Det ökar också de anställdas engagemang och nöjdhet, eftersom de känner att deras arbete bidrar till något större än bara företagets ekonomiska framgång.

A-Talent Finance är en del av A-Talent Group. En koncern specialistföretag inom kompetensförsörjning.

I A-Talent Group ingår också bolagen A-Talent Search och A-Talent Tech. Företagen erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search.

Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

A-Talent Group