Vad är företagskultur?

Företagskultur avser de gemensamma värderingar, beteenden och normer som finns inom ett företag. Den kan beskrivas som ”sättet saker görs på i vår organisation” och påverkar allt från hur medarbetare interagerar med varandra och hur beslut fattas, till vilken atmosfär som råder på arbetsplatsen. Företagskulturen kan spela en avgörande roll för hur en organisation fungerar och uppfattas, både internt och externt. Den kan både vara underförstådd och nedskriven, exempelvis via framtagna värdeord.

Varför är företagskultur så viktigt?

Företagskultur är viktigt av flera skäl, här presenterar vi några av dessa.

Förbättrad arbetsmiljö

Företagskulturen påverkar i hög grad arbetsmiljön. En positiv och inkluderande kultur skapar en arbetsmiljö där medarbetaren känner sig sedd och motiverad.

Engagemang

Medarbetare som känner sig stolta över företagets värderingar och kultur är oftast mer engagerade, vilket bland annat kan leda till högre produktivitet.

Minskad personalomsättning

När medarbetare känner att de passar in i företagskulturen och värderas för sin insats är de mindre benägna att söka sig till vidare till andra jobb.

Beslutsfattande

En klar och väldefinierad kultur ger medarbetare en ram för hur beslut bör fattas, vilket kan leda till mer konsekventa och tydliga beslut.

Företagets rykte

En stark och positiv företagskultur kan förbättra företagets rykte och göra det mer attraktivt för potentiella kunder, partners och anställda.

Motståndskraft

Företag med en stark kultur är oftast mer motståndskraftiga mot utmaningar eftersom de har en klar uppfattning om vilka de är och vad de står för. Det hjälper företagen att navigera genom svåra tider.

Kundrelationer

Företagets kultur reflekteras ofta externt i dess relationer med kunder. Ett företag som prioriterar integritet och ärlighet internt kommer troligtvis att föra vidare dessa värden i sina kundrelationer.

Tänk utanför boxen

En inkluderande och stödjande arbetskultur kan uppmuntra medarbetare att tänka utanför boxen, vilket kan leda till nya innovationer och idéer.

 

Värdeord fungerar som en kompass

Ett företags värdeord ska fungera som en kompass för organisationens beslut, beteenden och riktning framåt. De definierar vad företaget står för och vilka principer som värderas högt. Om de används rätt ger de en klar riktning för hur organisationen ska bete sig, både internt och externt. De fungerar som en vägledning för beslutsfattande på alla nivåer.

Genom att klargöra vilka värden som är viktiga kan företaget bygga och underhålla en stark företagskultur som är i linje med dessa. När medarbetare förstår och delar företagets värdeord känner de ofta ett större ansvar och vilja att göra ett bra jobb. Värdeorden skapar i bästa fall en gemensam förståelse för företagets mål och prioriteringar.

Värdeord är inte bara tomma fraser utan när de används korrekt har det en stor betydelse för medarbetarnas delaktighet företagets välgång.

 

Kännetecken för en sund företagskultur

Det finns inget ”facit” när det kommer till företagskultur utan den kan variera beroende på bransch, typ av företag och företagets specifika mål. Det finns däremot flera gemensamma drag som ofta kännetecknar framgångsrika bolag.

Öppen kommunikation
Ledningen uppmuntrar öppen dialog på alla nivåer. Medarbetare känner sig bekväma med att dela idéer, ge feedback och ställa frågor om något är oklart.

Utveckling

Företaget investerar i medarbetarnas professionella utveckling genom att erbjuda utbildningar, workshops och möjligheter till mentorskap.

Inkludering

En mångsidig arbetsstyrka och skapar en inkluderande miljö där alla känner sig värderade och accepterade för sitt arbete.

Work-life balance

Företaget uppmuntrar sina anställda att ta hand om sitt välbefinnande, både mentalt och fysiskt, genom exempelvis flexibla arbetstider, friskvård och möjlighet till distansarbete.

Teamkänsla

Teamarbete värderas högt, och företaget anordnar regelbundna teambyggande aktiviteter där alla avdelningar uppmuntras att bidra.

Uppskattning

Medarbetares prestationer och bidrag erkänns och belönas regelbundet, vilket skapar en kultur av uppskattning och motivation.

 

Hitta en kultur som speglar er verksamhet

Den företagskultur som fungerar bäst för ett företag kanske inte fungerar lika bra för ett annat. Nyckeln är att kulturen är anpassad till företagets unika mål och värderingar samtidigt som den skapar en positiv och stödjande miljö för alla medarbetare.

A-Talent Finance är en del av A-Talent Group. En koncern specialistföretag inom kompetensförsörjning.

I A-Talent Group ingår också bolagen A-Talent Search och A-Talent Tech. Företagen erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search.

Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

A-Talent Group