Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering innebär att man arbetar strukturerat med att fokusera på kandidaternas färdigheter, kunskaper och förmågor. Metoden syftar till att identifiera och välja ut en kandidater som är särskilt lämpade för de arbetsuppgifter som återfinns i arbetsbeskrivningen. En förutsättning för ett lyckat arbete är en tydlig och genomarbetad behovsanalys.

Så kommer ni igång

När ni har definierat vilka färdigheter och tidigare erfarenheter som är nödvändiga för positionen kan ni påbörja arbetet att utveckla specifika intervjufrågor och kompetenstester. Syftet med dessa är att bedöma hur kandidater tillämpar sina kunskaper och tidigare erfarenheter. De ska även ge en klar uppfattning om förväntningarna i den aktuella rollen, samtidigt som kandidaterna får möjlighet att dela med sig av sina tidigare erfarenheter från liknande uppgifter tidigare i sitt yrkesliv.

Vilka fördelar har denna metod?

Kompetensbaserad rekrytering erbjuder flera fördelar jämfört andra metoder. Här är några skäl till varför organisationer bör överväga att använda sig av denna metod:

Minskad subjektivitet

Genom att fokusera på konkreta kompetenser snarare än subjektiva upplevelser minimeras risken för fördomar och felaktiga antaganden under urvalsprocessen.

Bättre matchning

Kompetensbaserad rekrytering kan leda till en bättre matchning mellan kandidatens faktiska färdigheter och jobbets kravprofil, vilket kan leda till högre produktivitet och lägre personalomsättning.

Fokus på framtida potential

Istället för att enbart grunda beslut på vad kandidaten har åstadkommit tidigare, lägger kompetensbaserad rekrytering vikt vid kandidatens potential att utföra uppgifter i den nya rollen.

Objektivitet och konsekvens

Ett kompetensbaserat tillvägagångssätt kan bidra till mer konsekventa och rättvisa anställningsbeslut genom att erbjuda en sorts ”standardiserad ram” för utvärdering av kandidater.

Minskad omsättning

När anställda känner att de har de rätta kompetenserna för sitt jobb och att de kan använda dessa kompetenser effektivt är de mer benägna att känna tillfredsställelse och stanna kvar på sin position längre.

Ta tillvara på intern talang

Genom att känna till och värdera de kompetenser som redan finns inom organisationen kan företag bättre identifiera interna talanger för befordran eller omplacering.

Sammanfattningsvis, genom att prioritera kompetens över enbart traditionella meritförteckningar kan organisationer göra mer informerade, objektiva och effektiva anställningsbeslut. Det kan leda till starkare team, ökad produktivitet och övergripande företagsframgång.

Frågor att ställa er inför en kompetensbaserad rekrytering

Kompetensbaserad rekrytering kräver att organisationen är införstådd med viktiga beståndsdelar av rekryteringsprocessen redan från början.

Vilken kompetens efterfrågar vi?

Att noggrant definiera vilken kompetens som efterfrågas när man ska anställa en person är avgörande av flera skäl. En tydlig definition av de efterfrågade kompetenserna kan göra rekryteringsprocessen mer effektiv. Intervjuare kan fokusera på de mest relevanta områdena, och urvalsprocessen kan hela tiden anpassas för att identifiera de mest lämpliga kandidaterna.

När kompetenskraven är tydligt definierade minskar risken för subjektiva bedömningar. Det kan hjälpa till att säkerställa en mer rättvis bedömning.

Tydliga kompetenskrav ger potentiella kandidater en klar bild över vad som förväntas. Det kan hjälpa dem att avgöra om de är rätt match för positionen och om företaget. Definierade kompetenser säkerställer även att alla inblandade i rekryteringsprocessen, från HR till avdelningsledare, har en gemensam förståelse för vad som söks.

Hur hålls en kompetensbaserad intervju?

Att hålla en kompetensbaserad intervju involverar att fokusera på kandidatens kompetens och tidigare beteende för att förutsäga framtida prestationer i den önskade rollen. Vi har satt ihop en längre guide om vad som kännetecknar en kompetensbaserad intervju – där får du många användbara tips!

Hur gör jag en kompetensbaserad referenstagning?

Kompetensbaserad referenstagning fokuserar specifikt på att bekräfta och fördjupa förståelsen för kandidatens kompetenser genom att samla in feedback från tidigare arbetsgivare eller kollegor. När man gör en sådan referenstagning är det särskilt viktigt att hålla sig till de väsentliga kompetenserna. Genom att stämma av specifika kompetenser med en referens kan du bekräfta eller ”motbevisa” det en kandidat fört fram under intervjuerna. En referenstagning ge ett mer nyanserat och objektivt perspektiv på kandidatens kompetenser och förbättringspotential.

Även om en kandidat har de tekniska kompetenserna som behövs så kan referenstagning ge insikt i huruvida kandidaten skulle passa in i företagets kultur och arbetsmiljö.

Hur ska vi agera i beslutsstadiet?

Vid en kompetensbaserad rekrytering har fokus legat på kandidatens kompetenser snarare än enbart formella kvalifikationer eller arbetslivserfarenhet. Att välja rätt kandidat i en sådan process innebär att systematiskt jämföra kandidaternas kompetenser med de egenskaper som har identifierats som nödvändiga för den aktuella positionen.

Fördelen med denna rekryteringsmetod är att ni nu kan jämföra kandidaternas kompetenser sida vid sida med varandra. Det ger en bra överblick över kandidaternas olika kompetensprofiler, vilket underlättar beslutsfattandet.

A-Talent Finance är en del av A-Talent Group. En koncern specialistföretag inom kompetensförsörjning.

I A-Talent Group ingår också bolagen A-Talent Search och A-Talent Tech. Företagen erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search.

Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

A-Talent Group