Rekrytera Controller

Rekrytering av controller

Är det dags att rekrytera controller till ekonomiavdelningen? Då ska du inte tveka att kontakta oss på A-Talent Finance. Ekonomiområdet är vår hemmaplan sedan över 20 år tillbaka. Under dessa år har vi arbetat upp ett unikt nätverk med controllers som är redo att ta nästa steg om utmaningen är den rätta.

Oavsett om ni vill fylla en temporär lucka eller om det rör sig om en tillsvidareanställning ser vi till att presentera ett kandidaturval som matchar er kravprofil. Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete framför oss. Du får alltid en personlig kontaktperson som gräver på djupet kring den specifika rollen och ert rekryteringsbehov i stort.

Vår rekrytering av controller präglas av öppenhet och tydlig kommunikation. Du får löpande uppdateringar om vilket skede processen befinner sig i och nästa steg. Tillsammans hittar vi en väg som säkerställer en lyckad rekrytering.

Vi återkommer till dig!

Lämna gärna dina uppgifter så kontaktar vi dig snarast.

Rekrytera controller med hjälp av oss

Vi tar fram skräddarsydda rekryteringsprocesser för dig som ska rekrytera controller. Våra erfarna medarbetare har unik branschkunskap och anpassar rekryteringen efter dessa insikter. Självklart arbetar vi med kompetensbaserade processer och vi är certifierade i ett flertal testverktyg.

Du kan känna dig trygg med att lämna över hela processen till oss. Om du vill ha mer information om vår rekrytering av controller är du alltid välkommen att kontakta oss. Vi berättar gärna mer om vad vi kan bidra med till ert företag.

Hur går vår rekrytering till?

Vi både rekryterar och hyr ut konsulter till alla typer av befattningar inom ekonomi- och finansområdet. Därmed är controllers en yrkesroll vi arbetat med en hel del under åren. Vi arbetar främst med kompetensbaserade metoder inom Executive Search. Denna process går ut på att identifiera, kontakta och i slutändan attrahera kandidater med högintressanta profiler.

Det här är ett långsiktigt arbete och inget som drar igång när vi väl fått in ett uppdrag. Nej, våra rekryteringsspecialister arbetar istället proaktivt för att vara redo när vi får in nästa controller-uppdrag av våra kunder. Det här är en form av detektivarbete som bland annat går ut på att lokalisera var duktiga kandidater arbetar idag, och börja bearbeta dessa personer att röra på sig om utmaningen är den rätta. Även vårt omfattande närverk är till stor hjälp för oss under rekryteringsprocessen.

Det finns ingen rekrytering som är den andra lik, utan det gäller hela tiden att utgå från kundens behov och önskemål för att hitta en match som alla parter än nöjda med.

Vilka arbetsuppgifter har en controller?

En controller har en rad olika arbetsuppgifter som kan variera relativt mycket beroende på vilket företag personen arbetar på. Uppgifterna kan variera beroende på företagets storlek och vilken bransch de verkar inom, men de inkluderar i många fall följande arbetsuppgifter på ett eller annat sätt.

Budgetering

Det är vanligt att controllers skapar, analyserar och följer upp företagets budgetar. De utvecklar finansiella prognoser för att förutsäga framtida ekonomiska resultat och hjälper till att styra företagets ekonomiska kurs.

Finansiell rapportering
I tjänstebeskrivningen ingår ofta ansvar för att sammanställa och granska olika finansiella rapporter, så som resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesrapporter. Dessa rapporter används internt för att fatta beslut och externt för att informera aktieägare, investerare och andra intressenter.

Analys av ekonomiska data

Controllers analyserar mycket finansiell data för att identifiera trender och utvärdera företagets ekonomiska status. Dessa analyser kan ge insikter som kan ligga till grund för ledningsgruppens eller andra avdelningars beslut.

Kostnadsstyrning och effektivisering

Många controllers arbetar för att identifiera områden där kostnader kan minskas och processer kan effektiviseras, vilket bidrar till att förbättra företagets lönsamhet på sista raden.

Intern kontroll och riskhantering

Övervakning och utveckling av interna kontroller för att säkerställa korrekthet i finansiell rapportering och för att skydda företagets tillgångar. De spelar också en nyckelroll i riskhantering hos många företag.

Ledning och samarbete

Det är inte ovanligt att controllers är involverade i ledning och utveckling av finansavdelningen och företaget i stort. Samarbete med andra avdelningar för att stödja företagets övergripande mål och strategier förekommer frekvent.

Ovanstående uppgifter kräver en kombination av analytiska färdigheter, kunskap i finansiell rapportering och ekonomiska IT-system samt förståelse för företagets affärsstrategier. Controllers spelar en viktig roll i att säkerställa att företaget är ekonomiskt hälsosamt och välpositionerat för både tillväxt och mer utmanande tider.

Efterfrågade egenskaper

Att vara en effektiv controller kräver en unik uppsättning av färdigheter och egenskaper. Dessa inkluderar:

Analytisk förmåga

En controller måste kunna analysera komplexa finansiella data och dra slutsatser. Denna förmåga är avgörande för att förstå ekonomiska rapporter, tolka trender och ge rekommendationer.

Detaljorientering

Ett öga för detaljer är nyckeln i finansiell rapportering. Man måste kunna uppmärksamma detaljer för att säkerställa noggranna och rättvisande i finansiella rapporter och analyser.

Strategiskt tänkande
Personen behöver kunna se det större perspektivet, förstå hur finansiella beslut påverkar hela organisationen och bidra till strategisk planering.

Kommunikationsfärdigheter
En controller måste effektivt kunna kommunicera komplex finansiell information på ett klart och begripligt sätt till olika intressenter, även till personer som inte är så insatta i ekonomiska termer.

Ledarskapsförmåga
Controllers kan ha ansvar för att leda och utveckla ett team inom finansavdelningen. Därför är goda ledarskapsfärdigheter viktiga för att effektivt kunna leda och motivera sitt team.

Problemlösningsförmåga
Att kunna identifiera problem och ta fram praktiska lösningar är viktigt, särskilt när det gäller att hantera finansiella utmaningar inom en organisation.

Teknisk kompetens
En god förståelse för finansiell programvara, databaser och IT-system är viktigt, eftersom mycket av dagens finansiella rapportering och analys sker digitalt.

Anpassningsförmåga
Affärsmiljön och finansiella regleringar förändras ständigt. En controller måste vara flexibel och anpassningsbar för att kunna hantera dessa förändringar effektivt.

Vilken inriktning behöver ni?

Eftersom vi är en specialiserad rekryteringspartner kan vi hjälpa dig med flera olika tillsättningar av just Controllers. Vi har lång erfarenhet av branschen och är väl insatta i de olika inriktningarna tjänsten kan innefatta. 

En Financial Controller är väl insatt i företagets redovisning och finanser. I rollen ingår det ofta att analysera bolagets finansiella status och ta fram olika rapporter. Personen bidrar också med sin kunskap i den kort- och långsiktiga finansiella planeringen.

En annan inriktning är Business Controller som arbetar nära verksamhetens olika delar och fokuserar på affärsanalys och intern kontroll. Personen medverkar ofta i olika projekt och blir därmed en ”brygga” mellan ekonomiavdelningen och övriga delar av organisationen. 

En Interim Controller är en tillfällig lösning som kan stötta upp ekonomiavdelningen där behovet är som störst. Det kan handla om att täcka upp en lucka under sjukskrivning,  föräldraledighet eller ett specifikt projekt. Personen måste kunna sätta sig in företagets situation snabbt och bidra med nya insikter baserad på sina erfarenheter.